[phpxmlrpc] Re: phpxmlrpc@usefulinc.com

Jonathan Fix john at fix.com
Fri Feb 27 00:27:25 GMT 2004


BU K=DDM=DDN =C7A=D0DA=DELI=D0IDIR...? BU HANG=DD =C7A=D0DA=DELIKTIR...?=0A=
=0ADe=F0erli arkada=FElar=0A=0A(( Yap=FDlan hesaplara g=F6re, sadece =C7in =
Halk Cumhuriyeti ve Hindistan, Bat=FD Avrupa =FClkeleri d=FCzeyinde fabrika=
ya sahip olur ve araba kullanacak olsa gezegenimizdeki hayat SADECE birka=
=E7 haftada biter, yok olur, sona ula=FE=FDr..! ))=0A=0ABU HANG=DD =C7A=D0=
DA=DELIKTIR...? BU K=DDM=DDN =C7A=D0DA=DELI=D0IDIR...? =0A=0ABU K=DDM=DD=
N D=DCNYA D=DCZEN=DDD=DDR.....? BU HANG=DD MEDEN=DDYETT=DDR...? =0A=0AS=
on iki-=FC=E7 as=FDrl=FDk s=FCre=E7te Bat=FD teknolojik =FCst=FCnl=FC=F0=FC=
n=FCn fel=E2ketine u=F0ram=FD=FE geri kalm=FD=FE bizim gibi toplumlar=FDn t=
arihi geli=FEim bilincinden kopmu=FE ayd=FDnlar=FD =E7o=F0unlukla tam bir b=
o=FEluk i=E7indedirler.=0A=0AY=FCceltti=F0imiz Bat=FD'n=FDn bu teknolojik =
=FCst=FCnl=FC=F0=FC belki de bizim yan=FDlsamal=FD =F6zlemlerimizin d=FD=FE=
avurumudur. Ama art=FDk gezegen =F6l=E7e=F0inde b=FCy=FCyen ve akl=FD ba=FE=
=FDnda herkesi rahats=FDz eden sorunlar, 150 y=FDld=FDr acenteli=F0ini yapt=
=FD=F0=FDm=FDz Bat=FDl=FD de=F0erlerin hi=E7 de evrensel, kesin do=F0ru ve =
kurtar=FDc=FD olmad=FDklar=FD ger=E7e=F0ini =F6n=FCm=FCze koymaktad=FDr.=0A=
=0A=DEu anda ayd=FDn=FDm=FDz, sanat=E7=FDm=FDz, bilim adam=FDm=FDz ve polit=
ikac=FDm=FDz b=FCy=FCk =E7o=F0unlu=F0uyla tutundu=F0umuz bu iple kuyuya ine=
meyece=F0imizi idrakten acizdir.=0A=0AK=F6rfez ve Irak krizlerinde Bushlar:=
 "Biz y=FDllarca u=F0ra=FE=FDp d=FCnyada bir d=FCzen kurduk. Bu d=FCzeni de=
=F0i=FEtirecek hi=E7 bir giri=FEime izin vermeyiz... Bu bir Ha=E7l=FD Sefe=
ridir...." diyorlard=FD. =0A=0AS=F6zgelimi ABD'nin n=FCfusu, toplam d=FCnya=
 n=FCfusunun y=FCzde 3'=FCd=FCr, ama d=FCnya kaynaklar=FDn=FDn y=FCzde 54'=
=FCn=FC kullanmaktad=FDr. Bu sanayile=FEmi=FE Bat=FDl=FD =FClkeler i=E7in d=
e ge=E7erlidir. N=FCfus dengesi Bat=FD aleyhinde de=F0i=FEirken, kaynak kul=
lan=FDm=FD ve da=F0=FDl=FDm=FDnda lehinde geli=FEmektedir.=0A=0A1975 y=FDl=
=FDnda Bat=FD =FClkelerinin n=FCfusu d=FCnya n=FCfusuna oranla y=FCzde 30'l=
arda iken, 2000 y=FDl=FDnda bu oran y=FCzde 15, 2025 y=FDl=FDnda y=FCzde 10=
'lara d=FC=FEece=F0i hesaplanmaktad=FDr. Ancak n=FCfus pay=FD giderek ufala=
n bu =FClkeler kaynaklar=FDn y=FCzde 80'ini kullanmaktad=FDrlar. =0A=0ABU =
HANG=DD MEDEN=DDYETT=DDR...? BU HANG=DD =C7A=D0DA=DELIKTIR...? =0A=0ABU=
 K=DDM=DDN =C7A=D0DA=DELI=D0IDIR...? BU K=DDM=DDN D=DCNYA D=DCZEN=DDD=
=DDR.....? =0A=0AD=FCnyan=FDn zenginleri kafam=FDza s=FCrekli olarak, kendi=
 kurduklar=FD ve temelden adil olmayan bu "D=FCnya D=FCzeni"ni, s=FCrd=FCre=
cek istikrar=FDn bozulmas=FD tehlikesini vurguluyorlar. Taliban=FD bunlar k=
urdular. D=FCn Taliban=FD bahane ederek Afganistan'a =E7=F6reklendiler. Ira=
k'=FD =DDran'a, Kuveyt'e kar=FE=FD k=FD=FEk=FDrtt=FDlar, destek verdiler. =
=DEimdi Irak'ta petrol =E7=FDkar=FDyorlar.=0A=0AEvet.. Bu ABD ve Bat=FDl=FD=
 zenginlerin kurduklar=FD bir d=FCnya d=FCzeni oldu=F0u a=E7=FDk bir ger=E7=
ektir ama bu d=FCzen, yoksul, a=E7 ve bask=FD alt=FDnda ya=FEayan milyarlar=
ca insan=FDn yeri g=F6=F0=FC inleten feryatlar=FDna, her g=FCn daha da deri=
nle=FEen ac=FDlar=FDna kulaklar=FDn=FD t=FDkayan tam bir bask=FD ve s=F6m=
=FCr=FC d=FCzenidir.=0A=0ABU D=DCZEN =C7IKMAZ B=DDR D=DCZEND=DDR....!=
=0A=0ABir an i=E7in t=FCm d=FCnya =FClkelerinin Bat=FDl=FDlar'=FDn standart=
lar=FDnda kaynak kullanabildi=F0ini d=FC=FE=FCnd=FC=F0=FCm=FCzde sonu=E7 ta=
m bir fel=E2ket ve tam bir yokolu=FEtur. =C7=FCnk=FC daha bir hafta dolmad=
an gezegenimizdeki t=FCm canl=FD hayat duracak, bitkiler, hayvanlar ve insa=
nlar zehirlenecek ve hatta yok olacakt=FDr.=0A=0AYap=FDlan hesaplara g=F6re=
, sadece =C7in Halk Cumhuriyeti ve Hindistan, Bat=FD Avrupa =FClkeleri d=FC=
zeyinde fabrikaya sahip olacak ve araba kullanacak olursa gezegenimizdeki h=
ayat ancak birka=E7 hafta s=FCrecektir.=0A=0AEldeki somut veriler, Bat=FDl=
=FDlar'=FDn b=F6yle bir d=FCnyaya asla izin vermeyeceklerine i=FEaret etmek=
tedir. Bu durum son 2 - 3 as=FDrl=FDk s=FCrecin en somut ger=E7e=F0idir.=0A=
=0AModernite s=FCrekli de=F0i=FEim ve ara=E7larda yenilenme, =E7evreyi y=FD=
kan bir mant=FDk =FCzerine kurulmu=FEtur.=0A=0AD=FCnya n=FCfusunun Amerikal=
=FDlar d=FCzeyinde d=FCnya kaynaklar=FDndan yararlanabilmesi i=E7in bir and=
a Demir =FCretiminin 75, Bak=FDr'=FDn 100, Kur=FEun'un 200, Kalay'=FDn 250 =
kat artmas=FD gerekmektedir. Bu da hi=E7 bir zaman m=FCmk=FCn olmayacakt=FD=
r. =C7=FCnk=FC bu maddeleri de=F0il =FCretmek, kendileri yery=FCz=FCnde kal=
mayacakt=FDr. =0A=0AYine Hindistan, Hollanda seviyesinde g=FCbre kullanacak=
 olsa, d=FCnya toplam g=FCbre =FCretiminin 1,5 (bir bu=E7uk) kat=FDn=FD kul=
lanmas=FD gerekir ki, fiziksel a=E7=FDdan bu m=FCmk=FCn de=F0ildir.=0A=0AT=
ar=FDm ve sanayi alanlar=FDndaki bu imk=E2ns=FDzl=FDklar daha d=FC=FE=FCk a=
lan ve =F6l=E7eklerde ve t=FCm alanlar i=E7in ge=E7erlidir. Bat=FD modelini=
n dayatt=FD=F0=FD modernle=FEme politikalar=FDn=FDn ger=E7ekle=FEmesi imk=
=E2ns=FDzd=FDr. K=FC=E7=FCk bir =F6rnek olarak T=FCrk Sil=E2hl=FD Kuvvetler=
i'nin Bat=FDl=FD standartlarda modernle=FEebilmesi i=E7in 1986 birim fiyatl=
ar=FDyla asgari 35 milyar dolar gerekiyordu.=0A=0AModernizasyon s=FCreklili=
k arzetti=F0ine g=F6re, bu miktar o g=FCn=FCn T=FCrkiye'sinin d=FD=FE borcu=
na denkti. Fakat bu rakam =E7ok de=F0il, =FClke herhangi bir sava=FEa girme=
den 10 y=FDl i=E7inde komik duruma d=FC=FEecek, Bat=FD teknolojisinin yeni =
konumunda modernizasyona ayak uydurmak i=E7in bir o kadar daha, daha fazla =
yeni kaynak gerekecektir.=0A=0ADurdu=F0u yerde modas=FD ge=E7en b=F6yle bir=
 savunma sistemi i=E7in T=FCrkiye, geri kalm=FD=FE ve geli=FEmekte olan =FC=
lkeler daha ne kadar ve nereye kadar =F6z-veride bulunabilir ve kaynak ay=
=FDrabilirler...ki...?=0A=0ADaha d=FCne kadar normal ihtiya=E7lar=FDm=FDz=
=FD kar=FE=FDlarken, bug=FCn herkese "Eskiyi Getir, Yeniyi G=F6t=FCr...!" =
telkin edilen otomatik =E7ama=FE=FDr makineleri, bula=FE=FDk makineleri, bu=
z dolaplar=FD, televizyonlar, cep telefonlar=FD, t=FCm ev e=FEyalar=FD ve b=
a=FEkalar=FDna sahip olmak nas=FDl ve ne demek oluyor....? =0A=0AAlmanya'da=
 evlerin tamam=FDnda otomatik =E7ama=FE=FDr makinesi bulunuyor. T=FCrkiye'd=
e evlerin sadece y=FCzde 10'unda. T=FCrkiye gibi geli=FEmekte veya kalk=FDn=
makta olan bir =FClke i=E7in i=FEte temel hedef, her eve bir otomatik =E7am=
a=FE=FDr makinesi ve bir bula=FE=FDk makinesidir.=0A=0A=DD=FEte moderniteni=
n dayatt=FD=F0=FD y=FDk=FDm...! =0A=0AG=F6r=FCld=FC=F0=FC gibi yery=FCz=FCn=
de bir "D=FCnya Cenneti" kurma vaadiyle yola =E7=FDkan modern bilim ve tekn=
olojiye duyulan inan=E7, silahlanma yar=FD=FE=FD, =E7evre y=FDk=FDm=FD (kir=
lili=F0i) ve yabanc=FDla=FEma (insanl=FD=F0=FDndan, yarat=FDl=FD=FE=FDndan =
soyutlanma) ile temelinden sars=FDlm=FD=FE bulunuyor. =0A=0ABu bir yok olu=
=FEtan ba=FEka bir =FEey de=F0ildir.=0A=0ABat=FD'n=FDn =F6nerdi=F0i kalk=FD=
nma projesi, insan eme=F0i yan=FDnda gezegenin de ya=F0malanmas=FDn=FD zoru=
nlu k=FDlar. Bug=FCn i=E7in d=FCnyada 9 milyar hektar tropikal orman var. H=
er y=FDl 11 milyon hektar orman yok oluyor. Bu kayb=FD telafi etmek i=E7in =
her y=FDl bir milyar a=F0a=E7 dikilmelidir. =C7=FCnk=FC orman kayb=FD geome=
trik bir art=FD=FE g=F6steriyor.=0A=0AT=FCrkiye =F6rne=F0ine bakacak olursa=
k, Cumhuriyetin ilk y=FDllar=FDnda 50-60 y=FDl =F6nce =FClkenin =FC=E7te ik=
isini kaplayan bereketli alanlar tar=FDma elveri=FEli arazi, orman ve meral=
ar bug=FCn yar=FD yar=FDya hatta yar=FDdan daha aza inmi=FEtir. Bu fel=E2ke=
tte orman yang=FDnlar=FDn=FDn y=FDk=FDm=FD =F6nemlidir ama, as=FDl =F6nemli=
 olan g=FDda, i=E7ecek, baharat, il=E2=E7, boyac=FDl=FDk, =E7i=E7ek=E7ilik,=
 mobilya ve bas=FDn sekt=F6r=FCn=FCn k=E2=F0=FDt t=FCketimidir.=0A=0AD=FCny=
an=FDn akci=F0eri durumunda olan Amazon ormanlar=FDn=FD ac=FDmas=FDzca y=FD=
kan Brezilya'da 140 milyonluk n=FCfusun ancak y=FCzde 20'si araba kullanabi=
liyor. Bu n=FCfusun Bat=FD'dakine benzer oranlarda araba kulland=FD=F0=FDn=
=FD d=FC=FE=FCnecek olursak sonu=E7 ne olacakt=FDr..?=0A=0A=C7=FCnk=FC hi=
=E7 kimse Bat=FDl=FD hayat standard=FD do=F0rultusunda k=FD=FEk=FDrt=FDlan =
Brezilyal=FDlar'a ve di=F0er geli=FEmekte olan ve geri kalm=FD=FE =FClke in=
sanlar=FDna, "Siz araba kullanmay=FDn, gezegenin ekolojik dengesi alt-=FCst=
 olacak...!" diyemez. Bu t=FCketim =E7=FDlg=FDnl=FD=F0=FDna ilk=F6nce sana=
yile=FEmi=FE =FClkelerde "DUR...!" denilmesi gerekir....! Halbuki bu =FClke=
 insanlar=FDn=FDn d=FCnyay=FD veya yoksullar=FD d=FC=FE=FCnerek mevcut refa=
h standartlar=FDndan =F6d=FCn vermeye hi=E7 niyetleri olmad=FD=F0=FD ve olm=
ayaca=F0=FD a=E7=FDkt=FDr.=0A=0APeki =E7=F6z=FCm nedir...? =C7=F6zmek m=FC=
mk=FCn m=FCd=FCr...?=0A=0ASanayile=FEmi=FE Bat=FD =FClkeleri d=FCnyan=FDn k=
aynaklar=FDn=FD hoyrat=E7a kullan=FDp refah i=E7inde ya=FEarken sorunun =E7=
=F6z=FCm=FC, d=FCnyan=FDn di=F0er geri kalan milyarlarca insan=FDn=FDn yoks=
ulluk, a=E7l=FDk ve "Geri b=FDrak=FDlm=FD=FEl=FD=F0a raz=FD" olmalar=FDnda =
m=FD yat=FDyor....?=0A=0AModernle=FEme temelde bir yar=FD=FE ve rekabet old=
u=F0undan h=FDzl=FD bir tempoyu zorunlu k=FDlar. Tempoya ayak uyduramayanla=
r veya kat=FDlmak istemeyenler d=FCnya sisteminde egemenlerin dikte ettirdi=
=F0i ac=FDmas=FDz kural ve y=F6ntemler sonucu do=F0al seleksiyona u=F0rat=
=FDlarak yok edilir.=0A=0A=DD=FEte bu mant=FDksal kurgu sonucu birey, toplu=
m ve =FClkeler aras=FDnda ba=FEg=F6steren sonu gelmez =E7eki=FEme ve =E7at=
=FD=FEmalar, gerek toplumsal gerekse uluslararas=FD t=FCm huzursuzluk ve =
=E7at=FD=FEmalar=FDn nedenidir.=0A=0ABu sistemde hi=E7 bir ahlaki, manevi v=
e kutsal ilke ve kurala itibar edilmez, edilemez. Bunlar bu sakat ve sapk=
=FDn moderniteye engelleyici olduklar=FD s=FCrece insanlar=FDn vicdan ve zi=
hinlerinden kaz=FDn=FDp at=FDlmaya mahkumdurlar.=0A=0AD=FCnyay=FD maddi ve =
manevi y=FDk=FDma g=F6t=FCren bu modernitenin sorumlusu hi=E7 =FE=FCphe yok=
 ki, ilerleme, ekonomik b=FCy=FCme, geli=FEme, kalk=FDnma vb. =F6z=FCnde k=
=FClt=FCrel yok edici modelleri egemen k=FDlan "Bat=FDl=FD Beyaz Adam"a ait=
tir. =0A=0A=DD=FEte bizim g=F6rmedi=F0imiz ve hala da g=F6rmek istemedi=F0i=
miz "Bat=FDl=FD Beyaz Adam"=FDn bu y=FDk=FDc=FD, yok edici yan=FDd=FDr. Bat=
=FDl=FD Beyaz Adam, gezegeni y=FDkacak olan ara=E7lar=FD =FCretecek serveti=
 elde ederken b=FCt=FCn k=FDtalar=FD ya=F0malad=FD, yeralt=FD ve yer=FCst=
=FC servetlerine el koydu, de=F0erli madenlerini, alt=FDn ve g=FCm=FC=FEler=
ini, BE=DEER=DD de=F0erlerini de kendine aktard=FD.=0A=0AS=F6m=FCrgecilik v=
e k=F6le ticareti tarihi bunun canl=FD tan=FD=F0=FDd=FDr. HUMAN=DDZM budur.=
 Bu sadece Humanizm de=F0il, ayni zamanda evrensel =F6l=E7eklerde soygun, c=
inayet, s=F6m=FCr=FC, kirlilik ve her =FEeyin y=FDk=FDm=FDd=FDr.=0A=0ABat=
=FD, hayal d=FCnyam=FDzda bize mutlu bir gelecek vadediyor. D=FCnyan=FDn bu=
g=FCn derinden ba=F0=FDml=FD oldu=F0u uluslararas=FD ekonomik ve siyasal d=
=FCzen i=E7inde umutlar=FDm=FDz=FDn ger=E7ekle=FEmesi hi=E7 bir zaman m=FCm=
k=FCn olmayacakt=FDr. Sanayile=FEmi=FE Bat=FDl=FDlar'=FDn buna izin vermeme=
si bir yana, d=FCnyan=FDn potansiyel maddi ve be=FEeri kaynaklar=FDn=FDn, f=
iziksel s=FDn=FDrlar=FDn=FDn buna izin vermesi asla d=FC=FE=FCn=FClemez bi=
le.....!=0A=0ASonu=E7ta geldi=F0imiz noktay=FD her halde =FEimdi daha net g=
=F6rd=FC=F0=FCn=FCz=FC san=FDyorum. =0A=0A=DD=FEte Bat=FD'da y=FDk=FDma gid=
en bu gidi=FEe her g=FCn artan say=FDda kar=FE=FDtlar=FDn =E7=FDkmas=FD, mo=
dernitenin insan=FD tatmin g=FCc=FCn=FCn t=FCkeni=FEi, refah =FClkelerinde =
sap=FDk aray=FD=FElar=FDn h=FDzla artmas=FD, bunal=FDmlar, intiharlar "H=DD=
NTL=DD FAK=DDRLER"in ba=FE tac=FD edilmesi, bilim adamlar=FDn=FDn, "=DDsl=
=E2m D=FCnyas=FD"n=FDn t=FCm geri kalm=FD=FEl=FD=F0=FDna ra=F0men =DDSLAM'=
=FD sorgulamas=FD, =F6=F0renmesi ve =DDsl=E2m'a y=F6nelmesi, i=E7inde bulun=
du=F0umuz y=FDk=FDm ve yok olu=FE s=FCrecini yava=FElatmak i=E7in =DDsl=E2m=
'=FDn i=E7inde =E7=F6z=FCmler aramas=FD bir tesad=FCf de=F0ildir.=0A=0AD=FC=
nyay=FD y=FDk=FDma g=F6t=FCren Bat=FDl=FD Beyaz Adam, i=E7ine d=FC=FEt=FC=
=F0=FC bunal=FDmdan =E7=FDk=FD=FE=FD =E7evreye ka=E7makta, Do=F0u'ya ka=E7m=
akta bulmaktad=FDr.=0A=0AMEDEN=DDYET DED=DD=D0=DDN TEK D=DD=DE=DD KALMI=DE =
CANAVAR......!  ACABA NEREYE KADAR.....?=0A
More information about the phpxmlrpc mailing list